Pazartesi , Nisan 19 2021

Polis Okulları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Akademisine bağlı eğitim-öğretim kurumları öğrencilerine yüklediği görevleri okul içinde ve dışında yerine getirmeyen, uyulması gerekli kurallara uymayan, yasaklanan tutum ve davranışta bulunan ve polislik mesleğinin gerektirdiği ve öğrencilik sıfatıyla ve haysiyetiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezaları ile örnek tutum ve davranışı görülen öğrencilerin ödüllendirilme usullerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Polis Akademisine bağlı eğitim-öğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler ile Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerin, öğrencilik sıfatları devam ettiği sürece kurum içi ve dışındaki, davranış esaslarını, disiplin suçlarını, disiplin cezaları ve bu cezaları vermeye yetkili disiplin amirlerini, disiplin kurulları ile disiplin soruşturmalarını, disiplin cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama esas ve usulleri ile ödüllendirme ve disiplin işlemlerine ilişkin diğer konuları kapsar.
(2) Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilerin eğitim gördükleri yükseköğretim kurumlarında işledikleri disipline aykırı fiiller nedeniyle haklarında eğitim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(3) Enstitü öğrencilerinin öğrencilik sıfatından kaynaklanan eylem, işlem, tutum ve davranışları konusunda 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(4) PAEM öğrencileri, ilk kademe amirliği eğitimi süresince öğrencilik sıfatından kaynaklanan eylem ve davranışları konusunda Polis Amirleri Eğitimi Merkezince belirlenen davranış kurallarına uymak zorundadır. PAEM öğrencilerinden Emniyet Teşkilatı mensubu olan Polis memuru, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarına işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı Emniyet Teşkilatı mensuplarına uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır. Emniyet Teşkilatı mensubu olmayan öğrenciler ise disiplin yönünden bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Yönetmelik 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunun 17 ve 30 uncu maddeleri, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Ek-24 üncü maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Amir :Makam ve memuriyet itibariyle emretme yetkisine sahip
kişiyi,
b) Bakan :İçişleri Bakanını,
c) Başkan :Polis Akademisi Başkanını,
ç) Ceza Puanı :Öğrencinin işlemiş olduğu disiplin suçları karşılığında
verilen puanı
d) Disiplin Kurulu :Polis Akademisine bağlı eğitim kurumlarındaki Öğrenci
Disiplin Kurullarını,
e) Disiplin Notu :Öğrencinin eğitime başladığında verilen (100) disiplin notundan, ceza puanlarının düşürülmesi sonucunda kalan notu,
f) Eğitim Dönemi :Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilen ve akademik
takvimde yer alan eğitim, uygulamalı eğitim, sınav dönemleri ile staj ve diğer faaliyetleri içeren süreyi,
g) Eğitim Kurumları :Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim- öğretim
kurumlarını,
ğ) Ek Ders Görevlisi :Polis Akademisine bağlı yükseköğretim kurumlarında,
belirli süreler için görevlendirilen her sınıftan personel ile kamu görevlilerini,
h) FYO :Fakülte ve Yüksekokullar Şube Müdürlüğünü,
ı) Genel Müdür :Emniyet Genel Müdürünü,
i) İntibak Eğitimi ve Süresi :Öğrencilerin polislik mesleğine uyum sürecinin değerlendirildiği ve okula giriş sınavı kazanıldıktan sonra akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan eğitimi,
j) Okutman :Eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını,
k) Öğrenci :Polis Akademisi eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri,
l) Öğretim Elemanı :Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yüksek öğretim kurumlarında asli ya da geçici, süreli ya da sürekli görev ifa eden öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıları ve ek ders görevlilerini,
m) Öğretim Görevlisi :Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını,
n) Öğretim Üyeleri :Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,
o) Öğretim Yardımcıları :Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim -öğretim planlamacılarını,
ö) PAEM :Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü,
p) PAEM Müdürü: :Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürünü,
r) PMYO :Polis Meslek Yüksekokulunu,
s) POMEM :Polis Meslek Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü,
ş) POMEM Müdürü :Polis Meslek Eğitimi Merkezi Müdürünü,
t) Üst :Rütbe ve kıdemce üst olan kişiyi,
u) Üst Sınıf :Bir ve daha üst sınıfta öğrenim gören öğrenciyi,
ü) Yüksekokul Müdürü :Polis Meslek Yüksekokulu Müdürünü,
v) Yüksekokul Müdürlüğü :Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Esasları

Öğrencilere kazandırılacak disiplin anlayışı
MADDE 5- (1) Polis Akademisine bağlı eğitim öğretim kurumlarındaki öğrencilere eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki disiplin anlayışı kazandırılır.
a) Atatürk ilke ve inkılâplarını içtenlikle benimsemek. Atatürk sevgisiyle dolu ve anayasanın başlangıç bölümünde ifadesini bulan Türk Devrimlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
b) Anayasada belirlenen devletin temel niteliklerini özümseyip savunucusu olmak,
c) Hukukun üstünlüğüne inanmak, demokrasiyi içtenlikle benimsemek ve insan haklarına saygılı olmak,
ç) Özü ve sözü bir, doğru, çalışkan ve güçlü irade sahibi olmak,
d) Sağlam muhakeme yapmak ve sistemli çalışmak,
e) İstenmeyen sevk ve temayüllerden uzak durmak,
f) Arkadaşlarının hatalarını, onları kırmadan düzeltmek ve kendi hatalarını düzelten arkadaşlarına karşı kin ve düşmanlık beslememek,
g) Vakur, kibar ve nezaketli olmak,
ğ) Kanunlara karşı saygılı olmak ve devlet malını korumak,
h) Kendisine verilen görevi zamanında ve istenilen şekilde bitirmek,
ı) Her türlü olumsuz koşula katlanabilecek sağlam, kuvvetli ve dayanıklı bir bünyeye sahip olmak,
i) Polislik mesleğinin şeref ve haysiyetiyle bağdaşacak ahlak ve görgü kurallarına uymak.
j) Görünüşü temiz, tıraşlı, bakımlı, kılık ve kıyafeti düzgün olmak.

Amir, üst ve öğretim elemanlarının görev ve sorumlulukları
MADDE 6- (1) Amir, üst ve öğretim elemanları her bakımdan öğrencilere örnek olurlar. Bu yönetmelikte belirtilen disiplinin bozulduğunu gören veya bozulma eğilimi gösterdiğini fark eden her amir, üst ve öğretim elemanı bunun sebeplerini derhal araştırarak yetkisinde olanları gidermek, bunun dışındakileri yetkililere bildirmekle yükümlüdür.

Hiyerarşik düzen
MADDE 7- (1) İdare, polislik mesleğinin temelinin disiplin olduğu dikkate alarak taviz verilmeyen bir disiplin anlayışının ve ast/üst ilişkilerinin kurallara bağlandığı resmi rütbeli bir yapının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla kurum içi ve kurum dışı her türlü düzenlemeyi yapar. Öğrenciler, mutlak bir disiplin anlayışının hâkim kılınması ve ast/üst ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olan bu kurallara uymak zorundadır.

Yönerge hazırlanması (Değişik: 29/5/2017-Bakan Onayı)
MADDE 8- (1) Öğrencilerin eğitim kurumları içinde ve dışında ne şekilde davranacaklarını gösteren; sürekli hareket tarzı, günlük hizmetler, temizlik ve kıyafet esasları, dershane, yatakhane, yurt, yemekhane, revir, hastane, spor, sosyal ve kültürel tesis gibi yerlerde ne şekilde hareket edeceklerine dair kurallar yönerge veya talimat ile tespit edilir.
(2) Bu Yönetmelik ile yönerge veya talimat hükümleri, intibak eğitiminde ve eğitim-öğretim yılı başlangıcında eğitim kurumlarının en üst amirlerinin yetkili kıldığı görevliler tarafından, toplu halde öğrencilere duyurularak tebliğ edilir.

Müracaat ve şikâyetler
MADDE 9- (1) Öğrenciler, resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat ve şikâyet hakkına sahiptir. Ancak, bunu söz veya yazı ile en yakın amirinden başlayarak yaparlar. Hakkında şikâyette bulunulan amir şikâyetçi olan öğrencinin amirleri arasında ise bu amir atlanarak işlemler devam eder.
(2) Öğrenciler, idareci, öğretim elemanı veya arkadaşlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendilerine tanınan hak ve yetkileri ihlal ettiğini veya ihlal etmekte olduğuna inandığında şikâyet hakkını kullanabilir.
Şikâyetler hiyerarşik sıra ile yapılır ve mutlaka araştırılarak sonuç ilgili öğrenciye bildirilir.
(3) Müracaat ve şikâyet hakkı kötüye kullanılamaz, toplu müracaat ve şikâyette bulunulamaz.

Disiplin suçlarını ihbar yükümlülüğü
MADDE 10- (1) Ceza kanunlarında belirtilen suç ve kabahatler ile bu yönetmelikteki disipline aykırı fiilleri yurt içi ve yurt dışında, okul içinde veya dışında işleyen öğrencileri bütün öğrenciler, amirler, üstler ve öğretim elemanları yazılı bir raporla;
a) Amir, üst ve öğretim elemanları, ilgili eğitim kurumu idaresine,
b) Öğrenciler ise bağlı bulundukları sınıflar büro amirliğine
bildirmekle yükümlüdürler.

Öğrencilerin sicili
MADDE 11- (1) Her öğrenci için öğrenci disiplin işlemlerini yürüten birimce bir öğrenci sicil fişi tutulur. İşlenen disiplin suçları ile verilen disiplin cezaları ve ödüller bu sicil fişlerine işlenir.

Disiplin notu
MADDE 12- (1) Emniyet mensubu olan PAEM öğrencileri hariç, eğitim ve öğretime başlayan her öğrenciye yüz (100) disiplin notu verilmiş kabul edilir.
(2) Öğrencilerin disiplinsiz hareketlerinden dolayı kendilerine verilen cezaların karşılığı olan ceza puanları, bu yü

Hakkında Yetkili

İlginizi Çekebilir!

27. Dönem POMEM Polis Alımı Ne Zaman, Tarih Açıklandı Mı?

27. Dönem POMEM Polis Alımı Ne Zaman, Tarih Açıklandı Mı? POMEM Başvuru Şartları Nelerdir? Polis …